Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. kovo 18 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,71-11,37 bazinio dydžio.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo reikalavimus;
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia Å¡iuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo) numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui, adresu Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kab. tiesiogiai, elektroniniu paštu jurgita.jaruckiene@telsiai.lt arba registruotu laišku (adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 8 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 56190, 8 671 73074.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Atrankos data – 2021 m. liepos 20 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms vertinti registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentai, kurie yra pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

1) turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

2) gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

 

KARTU UŽ ŽALESNĮ RYTOJŲ

Šių metų, balandžio 21 dieną, „Žiniukų“ grupės vaikai dalyvavo Telšių moterų LIONS organizuojamame aplinkosaugos projekte „Kartu už žalesnį rytojų“. Pagrindinis projekto tikslas – įtraukti miesto bendruomenę, ypač vaikus, į aplinkosauginę veiklą ir ugdyti aplinkai draugišką bei jautrią ateities kartą. Masčio ežero pakrantėje, „Zakso“ kalno papėdėje, savo rankomis vaikai sodino gudobelę. Jiems buvo suteikta galimybė išsirinkti savo medelį. Kiekvienas vaikas prisidėjo prie duobės kasimo darbų, medelio sodinimo  ir laistymo. Prieš sodinant medelį su vaikais bendravo LIONS klubo narė. Ji papasakojo apie medžių nauda žmogui, gamtai ir kaip reikia prižiūrėti ką tik pasodintą medelį. Kiekvienas medelis turės savo „šeimininką“ – vieną iš Telšių ikimokyklinio ugdymo įstaigos pavadinimų. Atlikę visus darbelius, vaikai buvo apdovanoti Padėkos raštu ir dovanomis. Į darželį visi  grįžo geros nuotaikos.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Olga Povilaitienė

ŠVENTINĖS VELYKOS „KIŠKIŲ PIŠKIŲ“ DIRBTUVĖLĖJE

Darželio kieme išdžiūvo balutės, rytais vaikus pasitinka paukštelių balsai. Vadinasi, jau atėjo pavasaris. Laikas ruoštis Šv. Velykoms. Darželio salėje apsigyveno Kiškiai Piškiai. Kasdien, pasipuošę kiškučių ausytėmis, į „Kiškių Piškių“ dirbtuvėles rinkosi vaikai. Pirmiausiai jie pasimankštino su Kiškiais Piškiais. Vaikai susipažino su velykinių margučių spalvų reikšmėmis, klausėsi velykinės pasakos, atliko Kiškių Piškių užduotėles, sudėjo margučių dėlionę, skaičiavo, grupavo margučius. O svarbiausia vaikučiai-kiškučiai margino kiaušinius. Vieni margino dekupažo būdu, vietoj klijų naudojo kiaušinio baltymą. Kiti kiaušinius dažė akriliniais dažais. Taip pat dabino krepinio popieriaus juostelėmis. Rezultatai džiuginantys – pilni krepšeliai  margučių. Vaikai šoko Kiškių Piškių šokį, žaidė žemaitišką žaidimą „Nešu, nešu kiaušį“.

Grupėse vaikai kūrė velykines dekoracijas, piešė, aplikavo  pavasarinius  darbelius. Susirinkę po Šv. Velykų vaikai rideno margučius, išbandė jų stiprumą, ieškojo Kiškių Piškių dovanėlių. Visus aplankė puiki nuotaika bei džiaugsmas.

       Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Balnienė ir Dalia Rusytė

SAVAITĖ BE PATYČIŲ

      Kovo 22-26 dieną lopšelyje-darželyje buvo skelbiama veiksmo savaitė „Be patyčių“. Ji buvo labai turininga, maloni, šilta, pilna draugiškų apsikabinimų, gražių žodžių ir paskatinimų geriems poelgiams. Kiekviena iš dienų turėjo savo pavadinimą ir skirtingas veiklas. Be abejo savaitę pradėjo ir pabaigė smagūs personažai „Pelytė ir katinas“, kurie mokė gražaus ir gero elgesio su draugais. Vaikai klausėsi įvairių kūrinėlių apie draugystę, piešė kūrybinį piešinį „Draugystės pieva“, kūrė, žaidė draugystės žaidimus, žiūrėjo senosios animacijos filmukus. Grupėse, kartu su mokytojom ruošė patiekalus: kokteilius, salotas, pyragus į kuriuos sudėjo tik teigiamų emocijų produktus. Vaikai namuose, kartu su tėveliais, padarė popierinius lėktuvėlius ir užrašė palinkėjimus draugams. Savaitės akciją užbaigė smagūs personažai. Jie padėkojo vaikams už draugystės pamokas, visi kartu leido lėktuvėlius draugams, šoko, žaidė, o pabaigoje vaikams dovanojo po saldžią šypsenėlę.  Vaikai daug sužinojo apie patyčias, taip pat tolerancijos, draugystės svarbą, įgijo pozityvių bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimų, santykiai tapo draugiškesni, dažniau teko girdėti susitarimo, atsiprašymo, supratingumo, žodžių.

 „Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti“.

    Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Alvydė Rimeikienė ir Danguolė Labanauskienė

DALINDAMI DŽIAUGSMĄ KITIEMS – AUGAME PATYS

      Kovo 11 – ypatinga Å¡ventė visai Lietuvai. PrieÅ¡ 31 metus žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę pasklido po visą pasaulį. Å iandien ypač svarbu mÅ«sų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus Å¡vęsti tokią svarbią mÅ«sų Å¡aliai Å¡ventę – Lietuvos gimtadienį.

     Telšių lopšelio darželio „Nykštukas“ bendruomenė kasmet, siekdami ugdyti vaikų pilietiškumą, organizuoja pilietinę akciją „Mes Lietuvos vaikai“. Akcijos metu vaikučiai ir bendruomenės nariai sveikina miesto gatvėse sutiktus praeivius su Lietuvos gimimo diena. Šiemet pandemija pakoregavo mūsų planus. Paminint šią svarbią mūsų valstybei dieną, vaikai ir bendruomenės nariai, paruošė video sveikinimą ir saldžias dovanėles. Šias dovanas nuvežėme ir perdavėme  Telšių rajono senelių globos namų ir Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojams.

    Vykdydami pilietinę akciją, darželio bendruomenė ir vaikai stengiasi padovanoti šventinę nuotaiką ne tik sau, bet ir kitiems. Dalindami džiaugsmą, skatiname vaikus augti gerais gimtosios šalies piliečiais.

METODINĖ DIENA „MAŽO ŽMOGUČIO DIDELĖS EMOCIJOS“

Įgyvendinant Telšių švietimo centro profesinių kompetencijų tobulinimo ilgalaikės programos
„Socialinis emocinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ programos I-o modulio „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ mokymus, vasario 23 d. lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, per ZOOM platformą, vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena „Mažo žmogučio didelės emocijos“. Programos dalyvės su kolegomis  pasidalino seminaro „Vaikų emocinio ugdymo stiprinimas“ metu įgytomis žiniomis. Aptarė socialinių emocinių įgūdžių lavinimo strategijas ir metodus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Kolegialiai sprendė problemines situacijas, susijusias su socialinių emocinių įgūdžių formavimu.                                  Metodinė diena buvo labai naudinga. Smagu, kad galime dalintis patirtimi, mokytis vieni iš kitų.

                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Labanauskienė

GRAŽI TĖVYNĖ MANO – LIETUVA

Mūsų darželyje Vasario 16-osios šventė  vyko vasario 15 -17  dienomis. Kiekviena savaitės diena turėjo  savo programėlę. Pirmadienį vaikai su mokytojomis savo grupėse deklamavo eilėraščius skirus Lietuvai, žiūrėjo filmukus, vyko įvairūs pokalbiai bei diskusijos. Vaikai su mokytojomis ir mokytojų padėjėjomis papuošė tautinėmis juostelėmis medelį savo darželio kieme.  Trečiadienį vaikų rūbeliuose atsispindėjo geltona spalva, piešė ant sniego trispalves gėlės, vėliavas, širdeles, įvairius ornamentus. Ketvirtadienį aprangos akcentas buvo žalia spalva. Penktadienį vaikų rūbeliuose dominavo raudona spalva. Vaikučiai piešė piešinius, darė įvairius darbelius skirtus Lietuvos gimtadieniui, buvo padaryta visų darbelių parodėlė. Visą savaitę darželyje buvo šventinė nuotaika.

Kviečiame Telšių rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!