Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio – darželio „Nykštukas“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Nykštukas“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.

Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA –  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisiją sudaro:
Pirmininkė – Daiva Kleivaitė Hirzel, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Pirmininko pavaduotoja – Elena Rudnickienė, logopedė;
Nariai:
          Danguolė Labanauskienė, auklėtoja;
          Genovaitė Jonušienė, visuomenės sveikatos specialistė;
          Lina Kybartaitė-Jokubauskienė, mama;
          Sekretorė – Akvilė Gustienė, auklėtoja.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA
1. Arnoldas Mažrimas – pirmininkas
2. Lina Kybartaitė Jokubauskienė – pirmininko pavaduotoja
3. Dovilė Budrytė – sekretorė
4. Daiva Kleivaitė Hirzel – lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui
5. Alma Gustienė – meninio ugdymo mokytoja
6. Danguolė Labanauskienė – auklėtoja
7. Arūnas Kundrotas
8. Reda Šulcienė
9. Oksana Masiliauskienė

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifika cinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategori jai.

Komentavimo galimybė išjungta.