Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą ir teikiamas vaikams nuo 1,5 metų. Ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo , gimimo liudijimo kopija.
Paslaugos gavėjas – ikimokyklinio amžiaus (2 – 5 m.)  vaikai.
Už paslaugą atsakinga – įstaigos direktorė.
Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ugdymą.

Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal patvirtintą programą (Direktoriaus  2017 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V1-47)

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Komentavimo galimybė išjungta.