Administracija

Direktorė Giedrė Jachimovič

        Gimiau Telšiuose. 1998 m. baigiau Telšių 6-ąją vidurinę mokyklą (dabartinė Telšių „Kranto“ progimnazija). 2006 m. Šiaulių universitete įgijau edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, suteikta mokytojo profesinė kvalifikacija. 2010 m. Šiaulių universiteto, Tęstinių studijų institute suteikta socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija. Nuo 2006 m. dirbau socialine pedagoge Telšių Naujamiesčio mokykloje. 2015 m. suteikta socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija. Aktyviai dalyvauju metodinėje veikloje rajone.

        Svarbiausias mano, kaip vadovo, tikslas – toliau telkti lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenę strateginių tikslų įgyvendinimui: kryptingai ugdant jų individualius gebėjimus, sudarant palankias sąlygas jų savirealizacijai, kūrybai, patenkinant ugdytinių poreikius, kuriant sveiką, pasidalyta lyderyste, pozityviais bendruomenės santykiais grindžiamą aplinką bei sudarant sąlygas visuminiam ugdymui. Išlaikyti ir plėtoti įstaigos savitumą, toliau organizuojant ugdymą taikant H. Gardnerio daugialypio intelekto teoriją, Reggio Emilia metodus, technologinių inovacijų  ir STEAM elementus, ugdant sveikatos stiprinimo ir bendrąsias kompetencijas.

 

Pareigos Vardas, pavardė Atliekamos funkcijos ir reikalavimai pareigybei
 

Direktorė

Giedrė Jachimovič

ld.nykstukas.direktore@gmail.com

8-605-39808

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Sandra Paulauskienė

nykstukas.telsiai@gmail.com

8-444-60295

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Angėlė Bidvienė

nykstukas.telsiai@gmail.com

8-444-60295

direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams preigybė
Sekretorė Ernesta Vaitkuvienė

nykstukas.telšiai@gmail.com

8-444-60295

sekretoriaus pareigybė

 

Komentavimo galimybė išjungta.