Å vietimo pagalba

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedė metodininkė Elena Rudnickienė.

Logopedo konsultavimo turinys
Lopšelio-darželio logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija.
Lopšelio-darželio logopedo veikla yra tiesiogiai susijusi su švietimo įstaigomis, šeimomis ir apima tam tikras kryptis.
Lopšelio-darželio logopedas dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.
Darželio logopedas dirba individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti, konsultuoja tėvus (globėjus), darželio auklėtojas.
Darželio logopedas ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialioji vyresnioji pedagogė Loreta Čėsnienė

Specialiojo pedagoginio konsultavimo turinys: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS

Tarnybos psichologai, specialieji pedagogai, logopedai:

1. konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus;

2. teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams.

Konsultavimo turinys:

Psichologinio konsultavimo turinys: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatytas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku), taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, mokinių (vaikų), patyrusių traumų, grupinis konsultavimas. Svarbiausios  psichologinio konsultavimo užduotys: padėti klientui sužinoti savo vidinius rezervus ir jėgas; atskleisti, kas trukdo šiems rezervams pasireikšti ir panaudoti; padėti klientui suprasti, koks jis nori būti.

Logopedinio konsultavimo turinys: kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais.

Specialiojo pedagoginio konsultavimo turinys: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių, jų tėvų/globėjų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.

Socialinio pedagoginio konsultavimo turinys –  konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), švietimo pagalbos specialistus socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais. Teikia informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų, kuriose nėra pagalbos mokiniui specialisto (socialinio pedagogo) pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams) socialinės pedagoginės pagalbos klausimais.

Konsultavimo paslaugas PPT skyriaus specialistai teikia nemokamai.

Būtina išankstinė registracija mob.tel. +370 604 28049 arba atvykus į PPT adresu – Džiugo g. 6, Telšiai.

   PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS SKYRIUS

Džiugo g. 6, Telšiai
Kontaktinis telefonas 8 604 28049
El. paštas info.ppt@sctelsiai.lt

 

 

Komentavimo galimybė išjungta.