Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Ugdymas vyksta priešmokyklinėje grupėje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, trukmė – vieneri metai, minimali porgramos trukmė  640 val.

Programoje ugdymo turinys yra paremtas šiais principais: socialinio kultūrinio kryptingumo, individualizavimo, integralumo, kontekstualumo, sąveikos. Programos ugdymo turinys kaip ir ankstesniame dokumente yra orientuotas į bendrųjų – vaiko socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninę – kompetencijų ugdymą. Kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu, ne tik priešmokyklinio ugdymo grupėje ar kitoje ugdymo vietoje, bet ir renginiuose, sporto varžybose, kelionėse, išvykose, taip pat namuose, šeimoje. Naujoje programoje labai didelis dėmesys skiriamas vaiko emocinio intelekto ugdymui, jo psichoemocinei būsenai. Taip pat pabrėžiama, kad ugdymo turinys turi būti individualizuotas – pritaikytas kiekvienam vaikui, atsisakyta akademinio ugdymo, glaudžiau bendradarbiaujama su šeima.

Programos veiklos sritys:

  • sveikata (sveikatos ir sveikos gyvensenos sampratos diegimas, psichikos, socialinės, fizinės sveikatos ugdymas, sveikos mitybos principų diegimas, veiklos ir poilsio derinimas, asmens ir aplinkos Å¡varos klausimų sprendimas);
  • pažinimas (domėjimosi, smalsumo skatinimas, tyrinėjimas, informacijos rinkimas, mokymasis apdoroti informaciją, refleksija, interpretacija, kÅ«rybiÅ¡kas taikymas);
  • komunikavimas (kalbos suvokimas ir kalbėjimas, skaitymo ir raÅ¡ymo pradmenys);
  • meninis ugdymas (dailė ir kitos vaizduojamojo meno rÅ«Å¡ys, muzika, Å¡okis, vaidyba).

Ugdomoji veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai.

Ugdymo turinys pritaikomas kiekvienam vaikui ir bendram grupės lygiui. Turinio pritaikymas vaikui remiasi geriau susiformavusiais jo gebėjimais ir patirtimi, taip siekiant kompensuoti ir neutralizuoti pastebėtas ugdymosi spragas. Vaiko ugdymosi poreikiai nustatomi per mėnesį jam pradėjus lankyti priešmokyklinę grupę, stebint jo kasdienę veiklą ir analizuojant darbelius.

Ugdymo turinys visai grupei pritaikomas orientuojantis į bendrus grupę lankančių vaikų poreikius ir ypatumus. Kitakalbiams ir mišrių kalbiniu požiūriu šeimų vaikams sudaromos jų valstybinės kalbos mokėjimo lygį atitinkančios nuoseklios lietuvių kalbos ugdymo(si) programos. Lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos mokymuisi turi būti skiriamos ne mažiau kaip 4 valandos per savaitę. Socialinės rizikos grupės šeimų vaikams socialiniai įgūdžiai ugdomi sustiprintai ir yra taikomi specialūs emocinės paramos būdai, žaidimo ir meno terapija. Specialiųjų poreikių vaikams numatomos stimuliuojančio, korekcinio, reabilitacinio ugdymo priemonės.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1d., pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, atskiru tėvų prašymu gali būti teikiamas ne anksčiau, negu  tais kalendoriniais metais sueina 5 metai;

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo, gimimo liudijimo kopija.
Paslaugos gavėjas – priešmokyklinio amžiaus (5 -7 m.)  vaikai.
Už paslaugą atsakinga – įstaigos direktorė.
Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys  priešmokyklinį ugdymą.

PRIEÅ MOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAÅ AS

Telšių lopšelio – darželio “Nykštukas” mokytojai priešmokyklinio ugdymo procese taiko  integruotą ugdymo(si) priemonių komplektą OPA PA! – parengtą pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą.

Komentavimo galimybė išjungta.