Tarybos, komisijos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

Tarybą sudaro:
Pirmininkas –                         , tėvų atstovas.
Pirmininko pavaduotoja – Sandra Rimeikienė, tėvų atstovė.
Sekretorė – Alma Gustienė, meninio ugdymo mokytoja.
Nariai:
, tėvų atstovas;
, tėvų atstovė;
Arūnas Kundrotas, tėvų atstovas;
Saulius Varkalys, tėvų atstovas;
Danguolė Labanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Giedrė Jachimovič, direktorė.

MOKYTOJŲ TARYBA – lopšelio – darželio „Nykštukas“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA –  organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisiją sudaro:
Pirmininkė – Elena Rudnickienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Pirmininko pavaduotoja – Giedrė Jachimovič, direktorė;
Nariai:
Danguolė Labanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Genovaitė Jonušienė, visuomenės sveikatos specialistė;
Alma Gustienė, meninio ugdymo mokytoja;
Sekretorė – Stasė Špokavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją mokytojams, švietimo pagalbos specialistams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Komentavimo galimybė išjungta.