Veiklos sritys

Vizija.

 Lopšelis-darželis „Nykštukas“ – tai šiuolaikiška ir bendradarbiaujanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, siekianti visuminio vaiko ugdymo, taikant H. Gardnerio daugialypio intelekto teoriją.

Misija.

 Lopšelis-darželis „Nykštukas teikia kokybiškas ir kvalifikuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visapusiško ugdymo(si) paslaugas siekiant, jog kiekviena vaiko diena praleista ugdymo įstaigoje būtų įdomi, savita, suteikianti žinių, gerų emocijų, skatinanti rūpintis savimi ir draugais, mokanti pajusti grožį ir gėrį.

 Vertybės, filosofija, išskirtinumas.

„Ar girdėjot, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų.”  Loris Malaguzzi Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas

Prioritetas. Sėkmingo darželio kūrimas, užtikrinant ugdytinio asmenybės atskleidimą ir augimą.

Nuo 2016 m. lopÅ¡elis-darželis „NykÅ¡tukas“ ugdyme pradėjo taikyti Reggio Emilia metodus. Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas yra pedagogas Loris Malaguzzi, teigiantis, kad vaikas turi mažiausiai Å¡imtą kalbų. Tai – menas, muzika, Å¡okis, konstravimas, raÅ¡ymas, kalbėjimas, dainavimas, drama, Å¡ešėlių teatras… Pasak žymiojo pedagogo, kiekvienas vaikas yra unikalus, atviras, trokÅ¡tantis žinių, kupinas smalsumo ir nuostabos, noro bendrauti ir pažinti. Jis mokosi vertinti save, pagrįsti savo nuomonę, kritiÅ¡kai mąstyti, tačiau tuo pačiu ir kurti pilnaverčius ryÅ¡ius su kitais ir bendrauti.

Vaikų darželio siekis – visapusiškas asmenybės ugdymas.  Pedagogai savo darbe remiasi ir analizuoja profesoriaus Howard’o Gardnerio daugialypio intelekto teoriją bei siekia kuriamą modelį taikyti praktiškai. Remiantis profesoriaus H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija kryptingai lavinami skirtingi vaikų intelektai. Tad vaikus pasitinka įvairus veiklų spektras. Grupių pedagogai atsakingai stebi ir analizuoja vaikų veiklą, jų polinkius ir pomėgius, kuria ugdymo(si) aplinką,  skatinančią vaikus  tyrinėti, atrasti, ieškoti, stėbėti, bendradarbiauti, pažinti. Kiekvienas turi savitą unikalią intelektų kombinaciją. H.Gardneris mano, kad dažniausiai žmoguje dominuoja 2–3 intelekto rūšys. Tas unikalumas ir apsprendžia individualų mokiniui priimtiną mokymosi būdą, stilių.

Mūsų lopšelis – darželis dalyvauja Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Programa moko vaikus kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
 

Komentavimo galimybė išjungta.