Kviečiame Telšių rajono savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)!

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ LAISVOMS TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 24 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-11,37 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

Pretendentas pateikia Å¡iuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo) numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir administravimo skyriui, adresu Žemaitės g. 14, Telšiai, 106 kab. tiesiogiai, elektroniniu paštu jurgita.jaruckiene@telsiai.lt arba registruotu laišku (adresu Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai) ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 4 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Informacija teikiama tel.: (8 444) 56190, 8 671 73074.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio, kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Atrankos data – 2021 m. vasario 18 d.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms vertinti registruojasi Nacionalinėje švietimo agentūroje (www.nsa.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

ATMINTIS GYVA, NES LIŪDIJA

Atmintis gyva, kol liudija. IÅ¡saugokime prisiminimus apie Sausio13-ąją – prieÅ¡ 30 metų iÅ¡kovotą laisvę, dalinkimės jais su savo ugdytiniais, kad nepamirÅ¡tume laisvės kainos ir mokėtume ją branginti.

Paminint Å¡ią dieną lopÅ¡elio – darželio languose uždegėme atminimo ženklus ir simbolius – žvakutes, kartu su ugdytiniais  žiÅ«rėjome vaikams skirtą filmuotą medžiaga, filmuką,  apie Sausio 13-osios istoriją, jos faktus. Ugdytiniai spalvino pieÅ¡inėlius, darė darbelius  ir savo rankytėmis toliau kuria laisvės istoriją.

                                                                       Ikimokyklinio ugdymo mokytoja A. Rimeikienė

ŠV. KALĖDŲ BELAUKIANT

Kaip ir kasmet tęsiant tradiciją, Katedros aikštėje išsirikiavo eglučių alėja. Buvo pakviestos Telšiuose veikiančio įmonės, įstaigos bei organizacijos papuošti eglutes. Mūsų darželis taip pat prisijungė prie šios šventinės iniciatyvos. Priešmokyklinės „Žiniukų“ grupės vaikai su mokytojomis ir mokytojų padėjėja darėme žaisliukus. Gruodžio 3 dieną šiais žaisliukais padabinome žaliaskarę eglę Katedros aikštėje. Šių metų tema – „Trisdešimtosios atkurtos Lietuvos Kalėdos Žemaitijos sostinėje“.

 

HELOVINAS DARŽELYJE

Helovinas švenčiamas spalio 31 d., tiksliau, lapkričio pirmosios išvakarėse. Lietuvoje ši šventė nėra labai išpopuliarėjusi, kalbininkai ją siūlo vadinti Vaiduoklių švente.

Dėkojame tėveliams už iÅ¡skobtus moliÅ«gų žibintus, helovininę  atributiką. Spalio 29d.  mÅ«sų darželyje taip pat  vyko labai simboliÅ¡ka, bet smagi Helovino Å¡ventė, kurioje dalyvavo darželio vaikai ir mokytojos. Atskiromis grupelėmis –  kas grupėse, kas koridoriuose, kur buvo sukurtos temines erdvės, vyko supažindinimas su  helovinu.  Ir ko čia tik nebuvo: siautė raganos ant Å¡luotų, Å¡oko velniukai ir Å¡ikÅ¡nosparniai. Kiekvieną grupę aplankė  paslaptinga raganiukė, kuri pasislėpusi, paliko vaikučiams saldumynų.

                                        Mokytojos A. Zibartienė, S. Špokavičienė

 

 

MARGASPALVIO RUDENS SAVAITĖ

Atskubėjęs rudenėlis dovanoja daug nuostabių spalvotų  akimirkų ir rudens gėrybių – tik spėk viskuo grožėtis ir rinkti, kas po kojomis Å¡nara, čeža, krenta, kutena… Å iais mokslo metais lopÅ¡elis-darželis „NykÅ¡tukas“ tradicinę Rudenėlio Å¡ventę Å¡ventė kitaip, savo grupėse, ir pavadino ją „Margaspalvio rudens savaite“

Kaip ir kasmet, vaikai su tėveliais parkuose ar pas senelius soduose ieškojo ir rinko kas auksinius lapus, kas stipruolius kaštonus ar giles, kvepiančias rudens gėles, kas raudonųjų šermukšnių kekes, vaisius ir daržoves.

Prisirinkę gėrybių pirmadienį sugūžėjo į darželį. Mokytojos pakvietė vaikučius „Į spalvotą rudenėlio šalį“. Mažieji dailininkai eksperimentavo, tyrinėjo ir džiaugėsi spalvų žaismu, savo kūrybiniais sumanymais.

Antradienį klausėsi rudens pasakos. Kiekvienoje grupėje vaikai aktyviai dalyvavo pokalbiuose apie rudenį, deklamavo eilėraščius, minė mįsles, dainavo dainas.

Trečiadienį visos grupės rytmetį praleido lauke, kur vaikai padedami pedagogų iš įvairių vaisių ir daržovių, bei kitokių rudens gėrybių kūrė „Spalvotus rudens paveikslus“. Kurdami pakartojo ir įtvirtino žinias apie vaisius ir daržoves: jų pavadinimus, spalvas.

Ketvirtadienį vaikų laukė itin smagi „Guminių batų diena“ Vyko smagūs sportiniai žaidimai, pramogos lauke ir grupėje. Mokytojos  buvo labai išradingos ir paruošė vaikams įvairių užduočių, estafečių.

Penktadienį vyko šventinis rudenėlio vaišių stalas. Gamino vaisių ir uogų salotas, vaišinosi rudenėlio dovanotomis gėrybėmis.

Vaikai, dalyvaudami „Margaspalvio rudens savaitės“ šventėje, patyrė kūrybinės laisvės, spontaniškos improvizacijos ir kūrybos džiaugsmą.

                                                                    Meninio ugdymo  mokytoja A. Gustienė                                                                                   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Labanauskienė

LAISVOS VIETOS MŪSŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Šiuo metu Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas” yra 1 laisva vieta 2014 metų gimimo vaikui, priešmokyklinio ugdymo grupėje.

Ugdymo proceso organizavimas Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 1. Į darželį gali būti vedami ir priimami tik sveiki vaikai, kuriems nepasireiškė viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių;
 2. Nerekomenduojama vesti vaikų, kurie turi lėtinių ligų, kurios yra numatytos Sveikatos apsaugos ministro numatytame apraše bei vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms nurodytoms tame pačiame apraše (pridedame: ĮSAKYMAS);
 3. Tėvai, atlydintys ir pasiimantys vaikus, privalo laikytis bÅ«tinųjų asmens higienos reikalavimų – kosėjimo bei čiaudėjimo etikos, įstaigos patalpoje koridoriuje dezinfekuoti rankas.
 4. Rekomenduojama asmenims, atlydintiems vaikus, dėvėti nosį ir burną dengiančia priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).
 5. Tėvams į grupes eiti draudžiama;
 1. Ugdymo procesui organizuoti sudaromos 6 grupės.

 7. LopÅ¡elio-darželio darbo laikas 730 – 1730 

  8. Prailgintos dienos  grupės darbo laikas 630 – 1830.

  9. Vaikai maitinami įprastine tvarka, pagal tėvų pasirinktą maitinimo normą: 1, 2, 3 ar 4 kartus.

Kilus klausimams prašome rašyti į el. paštą nykstukas.telsiai@gmail.com arba skambinti tel. 8 444 60295.